การรับประกัน

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายดังต่อไปนี้

 1. ความเสียหายที่เกิดจากไฟตก ไฟกระชาก
 2. สินค้ามีสภาพผิดปกติทางรูปทรง เช่น แตก, หัก, งอ, บิ่น, ร้าว
 3. สินค้าถูกแก้ไข ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง ที่ไม่ใช่จากศูนย์บริการของบริษัทฯ
 4. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า อุทกภัย อัคคีภัย
 5. สินค้าที่นำไปใช้ผิดจากสเป๊คของสินค้าที่รองรับไว้
 6. Void Warranty และ Serial Number ไม่ได้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มีรอยฉีกขาด หรือแก้ไขดัดแปลง
 7. ความเสียหายจากอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่ส่งผลให้ได้รับความเสียหาย เช่น ใช้ไฟเกินกว่าที่รับได้
 8. มีรอยไหม้บนแผงวงจร

เงื่อนไขและข้อตกลงการส่งสินค้าเคลม

การส่งสินค้ากลับมาตรวจเช็ค หรือ ส่งกลับมาเปลี่ยน มีเงื่อนไขดังนี้

 1. ลูกค้าต้องเป็นผู้รับค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ทั้งไปและกลับ
 2. กรณีสินค้าที่อย่ในระยะเวลาการรับประกัน ลูกค้าเป็นผู้รับค่าใช้จ่าย ในการจัดส่งสินค้า ทั้งไป และ กลับเช่นกัน
 3. บริษัทฯเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ทันที กรณีตรวจพบว่าเป็นความบกพร่องจากผู้ผลิตฯ


PIGGABIT © 2019