การรับประกัน


การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายดังต่อไปนี้

 1. ความเสียหายที่เกิดจากไฟตก ไฟกระชาก ( ควรติดตั้ง UPS และเดินสายดินที่เครื่อง DVR )
 2. สินค้ามีสภาพผิดปกติทางรูปทรง เช่น แตก, หัก, งอ, บิ่น, ร้าว
 3. สินค้าถูกแก้ไข ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง ที่ไม่ใช่จากศูนย์บริการของบริษัทฯ
 4. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า อุทกภัย อัคคีภัย
 5. สินค้าที่นำไปใช้ผิดจากสเป๊คของสินค้าที่รองรับไว้
 6. Void Warranty และ Serial Number ไม่ได้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มีรอยฉีกขาด หรือแก้ไขดัดแปลง
 7. ความเสียหายจากอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่ส่งผลให้กล้องได้รับความเสียหาย เช่น ใช้ไฟเกินกว่าที่กล้องรองรับได้
 8. มีรอยไหม้บนแผงวงจร

เงื่อนไขและข้อตกลงการรับประกันกล้องวงจรปิด และเครื่องบันทึกภาพ

การรับประกัน 2ปี มีเงื่อนไขดังนี้

 1. ทางร้าน จะรีบดำเนินการซ่อมแซมและส่งคืนให้เร็วที่สุดภาย 7-15 วันทำการ
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนรุ่นให้ในราคาที่ใกล้เคียงกัน กรณีบางรุ่นมีการยกเลิกการผลิตไปแล้ว
 3. ค่าขนส่งทางไปรษณีย์ ลูกค้าเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าขนส่งคืน
 4. บริษัทฯเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ทันที กรณีตรวจพบว่าเป็นความบกพร่องจากผู้ผลิตฯ
 5. Adapter รับประกัน 1ปี
 6. ยกเว้นสินค้าบางประเภทที่ระบุไว้ว่า รับประกัน 1ปี ด้วยเหตุผลสินค้าราคาพิเศษ

ข้อแนะนำในการติดตั้งวางระบบกล้องวงจรปิด

 • ควรติดตั้งเครื่องสำรองไฟไว้กับเครื่องบันทึกภาพ DVR หรือ NVR
 • ควรเดินสายดินกับเครื่องบันทึกภาพ
 • เครื่องสำรองไฟช่วยให้ Harddisk มีความเสถียร


PIGGABIT © 2019